Úvodní stránka » Aktuality » Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace k  volbám konaným 20. a 21.10.2017 na území městské části Praha 6

Při pobytu v nemocnici, ústavu sociální péče, sanatoriu nebo v obdobném ústavu a zařízení může oprávněný volič za splnění podmínek zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů rovněž uplatnit své aktivní volební právo. Má několik možností, jak postupovat, odvislých do určité míry od charakteru jeho pobytu nebo hospitalizace, a to zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.

DLOUHODOBÁ HOSPITALIZACE

V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení a bude tam i v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. – 21.10.2017, správa tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl přímo v zařízení uplatnit své volební právo.

Do zvláštního seznamu úřad zapíše dle podkladů zvláštního zařízení voliče, který:

- není v územním obvodu m.č. Praha 6 přihlášen k trvalému pobytu,

- je hlášen v obvodu m.č. Praha 6 k trvalému pobytu, ale nemůže z důvodu, že je ve zvláštním zařízení, volit ve „svém“ volebním okrsku v Praze 6

LHŮTY:

Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného zařízení Úřadu městské části Praha 6 nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování - tj. nejpozději v pátek 13.10.2017 do 14 hodin

 • na předepsaném „NAHLÁŠENÍ“ k zápisu a

 • vyplněné v tabulce „ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU“.

Skutečnost o tom, že byl volič nahlášen do zvláštního seznamu vedeného Úřadem městské části Praha 6, sdělí formou zaslání STEJNOPISU „NAHLÁŠENÍ“ správa zařízení tomu úřadu, kde má volič trvalý pobyt a kde je zároveň zapsán ve stálém seznamu voličů (dle jeho občanského průkazu).

Dva dny před zahájením voleb, tj. 18.10.2017 Úřad městské části Praha 6 zvláštní seznam voličů uzavře a předá okrskovým volebním komisím výpis ze zvláštního seznamu voličů samostatně pro každý ústav nebo zařízení. S tímto výpisem, přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky se okrsková volební komise, ustanovená v územním obvodu příslušného zařízení, dostaví do tohoto zařízení, kde po prokázání totožnosti a státního občanství voliče, a to platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky, voliči umožní hlasovat.

Po 13.10.2017 je možné ve zvláštním seznamu pouze:

 • aktualizovat údaje (resp. změnit zápis) nebo

 • zrušit zápis

Není možné do zvláštního seznamu po tomto datu provést nový zápis.

KRÁTKODOBÁ HOSPITALIZACE

V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bude nacházet, se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který volič může hlasovat v jakémkoli volebním okrsku v ČR, popřípadě zvláštním volebním okrsku v cizině.

V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz a ve dny voleb nakonec bude v nemocnici nebo obdobném zdravotnickém zařízení, může zde na tento voličský průkaz za podmínek shora uvedených hlasovat. Hlasování v těchto zařízeních zajistí okrsková volební komise, v jejímž územním obvodu se dotčené zařízení nachází, a to po předchozím požádání buď u úřadu městské části, v jehož správním obvodu se zdravotnické zařízení nachází, nebo ve dny voleb příslušné okrskové volební komise, prostřednictvím správy zařízení.

  

Může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako tato nemocnice či zařízení. V tomto případě volič může požádat (ze závažných, zejména zdravotních důvodů) úřad městské části nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. I v  takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

  

Dojde-li po uzavření stálého seznamu voličů (18.10.2017 v 16 hod.) k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt a tento volič nebude zapsán ani ve zvláštním seznamu voličů ani si nevyřídil do 18.10.2017 (do 16 hodin) vydání voličského průkazu, jde o faktickou překážku ve výkonu volebního práva. Takovému voliči nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.

Obecné informace:

 • Voličem je v těchto volbách státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 • Voliči musí zástupcům okrskové komise prokázat svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 • Při těchto volbách dává volič hlas politické straně či politickému hnutí nebo koalici.

 • Na hlasovacím lístku může (nemusí) volič dát přednost nejvýše 4 kandidátům (zakroužkuje pořadové číslo kandidáta na lístku).

 • Pokud volič zakroužkuje více než 4 kandidáty, bude na lístek nahlíženo tak, jako by na něm nebyl zakroužkován žádný kandidát.

 • Pokud volič zakroužkuje méně než 4 kandidáty, preferenční hlasy dostanou jen označení kandidáti.

 • Vybraný hlasovací lístek musí být vložen do úřední obálky, jinak je neplatný.

 • Neplatné jsou i hlasovací lístky přetržené.

 • Do obálky se smí vložit jen jeden hlasovací lístek, jinak je hlas neplatný.

Žádost o vydání voličského průkazu:

O voličský průkaz si žádá volič, který nebude moci volit v místě svého trvalého pobytu. Žádost se podává

 • v listinné podobě - s úředně ověřeným podpisem voliče

 • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (ID: bmzbv7c)

nejpozději do 13.10. 2017 do 16 hodin nebo

 • osobně – o ústně podané žádosti sepíše úředník (po prokázání totožnosti voličem) úřední záznam, osobně lze žádat nejdéle do 18.10.2017 do 16 hodin.

Voličské průkazy se začnou vydávat od 5.10.2017 – tj. předávat osobně voliči nebo zplnomocněnému zástupci anebo se budou voliči zasílat na adresu uvedenou v žádosti.

Úřední ověření podpisů na žádosti i plné moci je u správních orgánů osvobozeno od správního poplatku.

Při ztrátě voličského průkazu není možné vydat jeho duplikát.

Další informace o volbách lze získat na:

Vaše případné dotazy zodpoví

 • Mgr. Anna Palasová, č. tel. 220 189 750 (apalasova@praha6.cz)

 • Bc. Lucie Hásková tel. 220 189 772 (lhaskova@praha6.cz)


Aktuality

8.7.2019
Praktický lékař Dovolená 15.7.- 19.7.2019
28.3.2019
Změna Praktický lékař - 1.4.2019
19.10.2018
TISKOVÁ ZPRÁVA

archív

Kontakt

Interna Co. spol s r.o.
Chittussiho 144/1, Praha 6
FAX +420 233 324 269
45789924

Oblíbené odkazy